«Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία»

Ταυτότητα του Έργου 

Το Ερευνητικό Έργο «Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία» (ΚΑ 4289), υλοποιείται στο πλαίσιο Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Πανεπιστημίου Κρήτης. Πρόκειται για ένα Έργο διετούς διάρκειας, που περιλαμβάνει 8 Ενότητες Εργασίες με 31 Παραδοτέα και υλοποιείται από 17μελή Ομάδα Έργου.

Αντικείμενο του Έργου αποτελεί η διερεύνηση της πολυεπίπεδης σχέσης διακυβέρνησης και βιώσιμης ανάπτυξης (με έμφαση σε ζητήματα περιφερειακής καινοτομίας), σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης.

Βασική στόχευση αποτελεί η διάγνωση αναγκών, η ανάπτυξη μελέτης σκοπιμότητας ενός προγράμματος μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο πλήρης σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος στελεχών και η συγκρότηση ερευνητικά εδραιωμένων προτάσεων πολιτικής με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και της περιφερειακής καινοτομίας και με απώτερο στόχο την συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στην Περιφέρεια Κρήτης.

http://www.keme.uoc.gr/index.php/2016-01-25-18-06-29/2016-03-10-07-10-01/202-2016-03-04-08-18-15

Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κρήτης 

Διάρκεια Έργου: 19/10/2015- 18/10/2017

Διαχείριση Έργου: Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου Κρήτης  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης

Αν. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καθηγητής Κώστας Λάβδας

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κέντρο Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) και Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔΙΚ) Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαχειρίστρια Έργου (από μεριάς της Ομάδας Έργου): Ελευθερία Αλεφαντινού

Contact Persons: Στέλιος Τζαγκαράκης/ ΚΕΑΔΙΚ (sttvaz@yahoo.gr) και Μαρία Δρακάκη/ ΚΕΠΕΤ (drakakim@gmail.com)