Δημοσιότητα

Το Έργο στο ΚΕΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Έργο στην Περιφέρεια Κρήτης

Το Έργο στα ΜΜΕ (ενδεικτικά)

Το Επιστημονικό Συνέδριο και τα αποτελέσματα του Έργου στη δημόσια σφαίρα- ΜΜΕ (ενδεικτικά)