Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διακυβέρνηση, Βιωσιμότητα και Περιφερειακή Καινοτομία».

Μια σύνοψη

Ανά εξάμηνο ο μεταπτυχιακός φοιτητής/ φοιτήτρια θα παρακολουθεί 3 μαθήματα και συγκεκριμένα 2 Υποχρεωτικά Μαθήματα (ΥΠΟ) και ένα μάθημα Επιλογής (ΥΕΠ). Το μάθημα επιλογής το επιλέγει εκ των 2 προσφερόμενων ΥΕΠ ανά εξάμηνο.

Όλα τα μαθήματα θα γίνονται με team- teaching, δηλαδή θα διδάσκονται από τουλάχιστον 2 διδάσκοντες έκαστο.

  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟ 1 Διακυβέρνηση και Ρύθμιση: Πολιτική Σταθερότητα και Ποιότητα των Ρυθμιστικών Μηχανισμών

 

Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Βιωσιμότητας
ΥΠΟ 2 Κοινωνική Πολιτική  και Βελτιωμένα Συστήματα Ασφάλισης Ι

 

Κοινωνική Πολιτική  και Βελτιωμένα Συστήματα Ασφάλισης ΙΙ

 

ΥΕΠ 1 Αποτελεσματικότητα της Διακυβέρνησης

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αγροτικά Προϊόντα και Δημόσια Υγεία.
ΥΕΠ 2 Τουριστικό Προϊόν και Ανάπτυξη στην Κρήτη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος

 

Το 3ο εξάμηνο ο μεταπτυχιακός φοιτητής/ φοιτήτρια, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα απαιτούμενα 6 μαθήματα (4 ΥΠΟ και 2 ΥΕΠ) θα εκπονεί τη διπλωματική του εργασία, υπό την επίβλεψη Διδάσκοντος του ΠΜΣ και Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να βρείτε εδώ.