Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Με μια ματιά

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Στελεχών εδράζεται στα ευρήματα της υλοποιηθείσας τριγωνοποιημένης διάγνωσης αναγκών. Περιλαμβάνει σχεδιασμό και υλοποίηση, η οποία θα γίνει βάσει των μαθησιακών στόχων, αναμενόμενων αποτελεσμάτων και του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού ανά module. Πρόκειται για στοχευμένη και θεματοποιημένη διαδικασία επιμόρφωσης στελεχών με βάση τα διεθνή standards της κατάρτισης.

H υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος για στελέχη Α΄ και Β΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης όπως για εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, παραγωγικών φορέων και της κοινωνίας πολιτών, και από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, θέτει τους θεωρητικούς άξονες και τις θεματικές βάσεις της βιωσιμότητας και της χρηστής διακυβέρνησης σε επίπεδο υλοποίησης περιφερειακών πολιτικών, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (capacity building). Αναμένεται να επιτρέψει στους επιμορφωμένους να αποκτήσουν μια προηγμένη γνώση των τάσεων της βιωσιμότητας που είναι εξαιρετικά σημαντική και κρίσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις κατάλληλες και απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες όσον αφορά σε ζητήματα  διακυβέρνησης, οικονομικών, αγροτικών, τουριστικών, διοικητικών και κοινωνικών θεμάτων σε περιφερειακό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο το Έργο σκοπεύει να συμβάλει τόσο στην περιφερειακή  ανάπτυξη και στη βελτίωση των μορφών διακυβέρνησης όσο και στην ενίσχυση της γενικότερης κουλτούρας της βιωσιμότητας ως συνειδητής επιλογής και ως τρόπου ζωής.

Τα θεματικά πεδία (modules) του Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι τα κάτωθι:

  • Πολιτική Σταθερότητα και Ποιότητα των Ρυθμιστικών Μηχανισμών
  • Αποτελεσματικότητα της Διακυβέρνησης
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Προστασία του Περιβάλλοντος
  • Κοινωνική Πολιτική και Βελτιωμένα Συστήματα Ασφάλισης
  • Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Βιωσιμότητας
  • Βιώσιμη Ανάπτυξη, Αγροτικά Προϊόντα και Δημόσια Υγεία.
  • Τουριστικό Προϊόν και Ανάπτυξη στην Κρήτη

Πρόκειται για δια ζώσης και εξ αποστάσεως Επιμόρφωση, η οποία θα υλοποιηθεί και με τη συνδρομή, επί τούτου, ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης – Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ)